Széchényi 2020

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Projekt Osztály


MNB Kiválósági ösztöndíj 2017/2018. tanév

 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


„MNB kiválósági ösztöndíj"
2017/2018. tanév

 

Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül és alapvető feladatainak ellátásán túl, a közérdekű társadalmi célok megvalósításának elősegítése végett, kialakította a jegybanki érdekeken és sajátosságokon alapuló, az MNB külső kapcsolatainak részét képező támogatási politikáját, amely az MNB Igazgatósága által jóváhagyott MNB Alapokmányán és a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiáján alapul. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 170. §(3) bekezdés a) pontja alapján az MNB által kiszabott bírságból származó bevétel közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés elősegítésére, támogatására fordítható. Az MNB a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági értékteremtésben, amelynek keretében „MNB kiválósági ösztöndíj" elnevezésű ösztöndíj programot (későbbiekben ösztöndíjprogram) támogat.
Ennek érdekében a Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató, valamint az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy Károly Egyetem törvényen alapuló jogelődje, mint támogatott "MNB Kiválósági Ösztöndíj" ösztöndíjprogram megvalósítása érdekében támogatási szerződést kötött.

 

A pályázat célja:

 

A 2017/2018 tanévre kiírt ösztöndíjprogram célja a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés elősegítésére, szakmai fejlődésének támogatása, azon hallgatók számára, akik megfelelnek az ösztöndíjprogram jelentkezési feltételeinek.

 

A pályázat keretösszege:

 

A támogatási keretösszeg maximális mértéke, a·2017/2018. tanévben a Támogatott ·tekintetében összesen: 4 fő x 30 000 Ft / hó / fő x 10 hónap = 1 200 000 Ft. A támogatási összeget a támogatott hallgató „MNB kiválásági ösztöndíj" jogcímén kapja meg a Támogatottól akként, hogy a havi ösztöndíj összege 30 000.- Ft, amely egy tanév során 10 hónapra jár (szeptember-június hónapokra), amennyiben a hallgató az ösztöndíjra való jogosultság feltételeinek megfelel.

 

A pályázat benyújtására jogosultak:

 

Azon Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel szakos hallgatók pályázhatnak állampolgárságtól függetlenül, akik
a. a fent felsorolt (támogatni kívánt) alap- és mesterszakok nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatói,
b. legalább két félévre bejelentkeztek és az utolsó két félévben legalább 54 kreditet megszereztek,
c. akik a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették, továbbá
d. az előző két egymást követő, lezárt, aktív félév átlagában a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlaga legalább 4,00, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek.

 

Az ösztöndíj mértéke:

 

Az ösztöndíj havi összege: 30 000 Ft/fő.

 

Az ösztöndíj időtartama:

 

Jelen Pályázati Felhívás keretében a pályázók 10 havi ösztöndíjra pályázhatnak.

 

Az ösztöndíjas időszak 2017. szeptember 1-től 2018. június 30-ig szól.

 

A pályázat benyújtásának módja és helye:

 

A pályázni pályázati adatlap kitöltésével és benyújtásával lehet, melyet 1 eredeti papír alapú példányban, aláírva az Eszterházy Károly Egyetem ideiglenes intézményvezető címezve az Eszterházy Károly Egyetem Projekt Igazgatóságán kell személyesen benyújtani.

 

A borítékra kérjük ráírni:

Dr. Liptai Kálmán
rektor részére

 

Benyújtás helye:
Projekt Igazgatóság
3300 Eger, Eszterházy tér 1. A/130

 

A pályázati űrlap az alábbi linkről tölthető le:

 

http://palyazat.uni-eszterhazy.hu/dokumentumok/palyazati-adatlap-mnb-kivalosagi-osztondij 

 

Pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:

 

A pályázónak a pályázati adatlapon feltüntetett eredmények igazolását csatolni szükséges a pályázathoz!

 

• hallgatói jogviszony igazolás
• nyelvvizsga bizonyítvány
• OTDK helyezés
• publikációk listája
• TDK dolgozat
• nemzetközi és hazai versenyeken való elért eredmények igazolása
• a kar vezető oktatójától származó szakmai ajánlás
• szakkollégiumi tevékenység, közéleti tevékenység, sport tevékenység igazolása

 

A Pályázati Adatlapot hiánytalanul kitöltve, az eredmények igazolását hiteles másolati példányban ("büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a másolat az eredetiben mindennel megegyezik" megjelöléssel és aláírással) szükséges benyújtani, zárt borítékban, "MNB Kiválósági Ösztöndíj" megjelöléssel

 

2017. szeptember 20. 16:00 óráig

 

A pályázat beérkezését követően formai és tartalmi változtatásra, valamint hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

A pályázatok értékelése:

 

A beérkezett pályázatok értékelésekor a Támogatott 70 %-ban a tanulmányi teljesítményt, 20 %-ban a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység), 10 %-os arányban a közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe a bíráló bizottság.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 

A benyújtási határidőt követően 10 nap.

A nyertes pályázókat az Eszterházy Károly Egyetem Projekt Igazgatósága e-mailben értesíti.
A 4/2017. (VIII.28.) számú Rektori – Kancellári közös utasítás Az MNB Kiválósági Ösztöndíjról elérhető az alábbi linken: https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/4093-001_59ae50bb60ef3.pdf 

 

Kérek minden hallgatót éljen ezzel a nagyszerű lehetőséggel!

 

Sikeres pályázást kívánva, üdvözlettel,

 

Dr. Liptai Kálmán
rektor
s.k.

 


< Vissza